308 bolt action rifle with detachable magazine for sale

Ang lalaking humipo ng gayon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon, at hindi kakain ng mga banal na bagay maliban na maligo siya sa tubig. 22 Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. 22… Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. And whoever off… Leviticus 22 English Standard Version (ESV). Romans 15:6. At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo'y tanggapin. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? Malaking tulong po sa Wikipedia kung magagawa po ninyong ito. Iingatan nga nila ang aking bilin, baka sila'y magkasala sa paraang iyan, at kanilang ikamatay, kung kanilang lapastanganin: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. The concept of the Lord as the sanctifier is continued in 22:9, 16, and 32, marking off three distinct sections: (1) Impediments to eating priestly food; (2) The relatives’ right to priestly food; and (3) Physical impediments to sacrificial use of animals. Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. Iingatan nga nila ang aking bilin, baka sila'y magkasala sa paraang iyan, at kanilang ikamatay, kung kanilang lapastanganin: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Leviticus 10. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Verses 19-22. At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; 19 Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Sinomang lalake sa binhi ni Aaron na may ketong o may agas; ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya'y malinis. Sabihin mo sa kanila, Sinomang lalake sa lahat ng inyong binhi sa buong panahon ng inyong lahi, na lumapit sa mga banal na bagay na ikinagiging banal ng mga anak ni Israel sa Panginoon, na taglay ang kaniyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong iyon sa harap ko: ako ang Panginoon. Torah (/ ˈ t ɔːr ə, ˈ t oʊ r ə /; Hebrew: תּוֹרָה ‎, "Instruction", "Teaching" or "Law") has a range of meanings. The 19th Century Scottish minister, Robert Murray M’Cheyne, (sometimes spelled McCheyne) who lived from 1813-1843, prepared a plan for Bible reading to take readers through the New Testament and Psalms twice a year, and through the rest of the Bible once each year. 26 22 Then the Lord spoke to Moses, saying, 2 “Tell Aaron and his sons to be careful with the holy things (offerings, gifts) which the children of Israel dedicate to Me, so that they do not profane My holy name; I am the Lord. 5 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. Yaong bagay na namatay sa sarili, o nilapa ng mga ganid, ay huwag niyang kakanin, na makapagpapahawa sa kaniya: ako ang Panginoon. Leviticus 22. The Book of Leviticus Interpreted … What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? Leviticus 15. And it ill became the priests to profane or pollute what the people did hallow. 25 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Sinoman sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kaniyang alay, maging anomang panata nila, o maging anomang kusang handog nila, na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin; Upang kayo'y tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? Yaong bagay na namatay sa sarili, o nilapa ng mga ganid, ay huwag niyang kakanin, na makapagpapahawa sa kaniya: ako ang Panginoon. At sinomang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog, na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangang sakdal, upang tanggapin; anomang kapintasan ay huwag magkakaroon. 30Sa araw ding iyan kakanin; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon. Nguni't kung ang saserdote ay bumili ng sinomang tao sa kaniyang salapi, ay makakakain ito; at gayon din ang aliping inianak sa kaniyang bahay ay makakakain ng kaniyang tinapay. Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. At kung ang sinomang lalake ay magkamaling kumain ng banal na bagay, ay kaniyang daragdagan pa nga ng ikalimang bahagi yaon, at ibibigay niya sa saserdote ang banal na bagay. 23Maging toro o tupa na may anomang kuntil o kulang sa kaniyang sangkap ng katawan, ay maihahandog mo na handog mo na kusa, datapuwa't sa panata ay hindi tatanggapin. Leviticus 16. 32At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo, 22 And the Lord spoke to Moses, saying, 2 “Speak to Aaron and his sons so that they abstain from the holy things of the people of Israel, which they dedicate to me, so that they do not profane my holy name: I am the Lord. Leviticus 18 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 22 Huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga. And the LORDH3068 spakeH1696 unto Moses,H4872 sayingH559, To Get the full list of Strongs: 16 3 ... 22 Do not offer to the LORD the blind, the injured or the maimed, or anything with warts or … 29At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo'y tanggapin. Includes 1611 KJV and 1769 Cambridge KJV. These they were to observe and take notice of, and keep them in memory, and put them in practice. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Sinoman sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kaniyang alay, maging anomang panata nila, o maging anomang kusang handog nila, na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin; Aklat ng Leviticus, mula sa Ang Dating Biblia (1905) Aklat ng Levitico, mula sa Ang Biblia, AngBiblia.net; Isa po itong usbong. 24Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. 20 33Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. 17 Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. In het Hebreeuws wordt het boek ויקרא (Wajikra) (betekenis: 'En hij riep') genoemd, naar het eerste woord. 19Upang kayo'y tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? LEV 22:23 Either a bullock or a lamb that hath any thing superfluous or lacking in his parts, that mayest thou offer for a freewill offering; but for a vow it shall not be accepted. How can God know me when the universe is so vast? (John 3:16-18). 24 2 Whatever has a defect, you shall not offer, for it shall not be acceptable on your behalf. 22 And the LORD spake unto Moses, saying, 2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the LORD. “I am the Lord”: (see note on Lev. What does it mean to "believe"? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Leviticus receives its name from the Septuagint (the pre-Christian Greek translation of the OT) and means "relating to the Levites." Kabanata 22 . 22 At kung ang isang anak na babae ng saserdote ay magasawa sa isang taga ibang bayan, ay hindi makakakain sa handog na itinaas sa mga banal na bagay. 2. Leviticus 22 Holiness and the Priests. Maging toro o tupa na may anomang kuntil o kulang sa kaniyang sangkap ng katawan, ay maihahandog mo na handog mo na kusa, datapuwa't sa panata ay hindi tatanggapin. Leviticus 5. Sinomang lalake sa binhi ni Aaron na may ketong o may agas; ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya'y malinis. Hindi makakakain ang sinomang taga ibang bayan ng banal na bagay: sinomang nakikipanuluyan sa saserdote, o aliping upahan niya ay hindi makakakain ng banal na bagay. Sign Up or Login. At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. King James Bible Online: Authorized King James Version (KJV) of the Bible- the preserved and living Word of God. Its Hebrew title, wayyiqra', is the first word in the Hebrew text of the book and means "And he [i.e., the Lord] called." Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. At sinomang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog, na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangang sakdal, upang tanggapin; anomang kapintasan ay huwag magkakaroon. Verses 1-33: This chapter continues the emphasis from chapter 21. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? Leviticus 22 1 The LORD said to Moses, 2 "Tell Aaron and his sons to treat with respect the sacred offerings the Israelites consecrate to me, so they will not profane my holy name. 14At kung ang sinomang lalake ay magkamaling kumain ng banal na bagay, ay kaniyang daragdagan pa nga ng ikalimang bahagi yaon, at ibibigay niya sa saserdote ang banal na bagay. Leviticus 22:32 New International Version (NIV). The 19th Century Scottish minister, Robert Murray M’Cheyne, (sometimes spelled McCheyne) who lived from 1813-1843, prepared a plan for Bible reading to take readers through the New Testament and Psalms twice a year, and through the rest of the Bible once each year. Leviticus 11. Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? 12 Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Walang sinuman sa angkan mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghahandog sa akin ng mga handog na pagkain. Leviticus 25(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 7 29 Basahin ang Lamentations 1 - pagsasalin '' World English Bible ' at Leviticus 26:31 - 'World English Bible' pagsasalin - I will lay your cities waste, and will bring your sanctuaries to desolation, and I will not take delight in the sweet fragrance of your offerings. 15At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; They — The children of Israel. 3 Votes. Leviticus 22:1-9.THE PRIESTS IN THEIR UNCLEANNESS. At pagkalubog ng araw, ay magiging malinis siya; at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't siya niyang tinapay. Leviticus 2. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 22 Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination. 22 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, which they hallow unto me, and that they profane not my holy name: I am Jehovah. Leviticus 22:31 “Therefore shall ye keep my commandments, and do them: I [am] the LORD.” Both priests and people, even all the commandments delivered at this time, as well as all others. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Abide - Sleep Meditations 2,851,490 views The concept of the Lord as the sanctifier is continued in 22:9, 16, and 32, marking off three distinct sections: (1) Impediments to eating priestly food; (2) The relatives’ right to priestly food; and (3) Physical impediments to sacrificial use of animals. At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. How can I overcome fear of praying in church? What would be some good Bible verses to govern our thought life? Leviticus 22 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na … The Cathedral is only open for Private Worship and Congregational Worship Services. At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo. Sa araw ding iyan kakanin; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon. 21 And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD. 177 Many seem to view chapter 27 as an appendix, which is just sort of attached, but of no great value. Huling pagbabago: 16:00, 11 Marso 2013. 33 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At ang humipo ng alin mang bagay na karumaldumal dahil sa patay, o lalaking nilabasan ng binhi nito; O sinomang humipo ng anomang umuusad na makapagpaparumi, o lalaking makakahawa dahil sa alin mang karumihan niya; Ang lalaking humipo ng gayon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon, at hindi kakain ng mga banal na bagay maliban na maligo siya sa tubig. 11Nguni't kung ang saserdote ay bumili ng sinomang tao sa kaniyang salapi, ay makakakain ito; at gayon din ang aliping inianak sa kaniyang bahay ay makakakain ng kaniyang tinapay. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. 1 -- This Bible is now Public Domain. 27Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself therewith: I am the … CHAPTER 22. 18 Hindi maaari ang bulag, pilay, may kapansanan ang mukha, may kapansanan ang isang bahagi ng katawan, 19 bali ang paa o kamay, 20 kuba, unano, may sakit sa mata o sa balat, o baog. Why were people with physical defects disqualified from offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament? Levitico 18:22 - Huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga. 22 And the Lord spoke to Moses, saying, 2 “Speak to Aaron and his sons so that they abstain from the holy things of the people of Israel, which they dedicate to me, so that they do not profane my holy name: I am the Lord. Leviticus 7. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Sign Up or Login. 32 It can most specifically mean the first five books (Pentateuch or five books of Moses) of the Hebrew Bible.This is commonly known as the Written Torah.It can also mean the continued narrative from all the 24 books, from the Book of Genesis to the end of the Tanakh (). 18 These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. ... At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. • Leviticus 6. Leviticus 14. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. “I am the Lord”: (see note on Lev. 10Hindi makakakain ang sinomang taga ibang bayan ng banal na bagay: sinomang nakikipanuluyan sa saserdote, o aliping upahan niya ay hindi makakakain ng banal na bagay. Leviticus 22 English Standard Version (ESV). What did Jesus mean when He said, "Unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you"? It can most specifically mean the first five books (Pentateuch or five books of Moses) of the Hebrew Bible.This is commonly known as the Written Torah.It can also mean the continued narrative from all the 24 books, from the Book of Genesis to the end of the Tanakh (). 1:1 At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, . 22. Ni mula sa kamay ng taga ibang lupa ay huwag ninyong ihahandog na pinakatinapay ng inyong Dios ang alin mang mga hayop na ito: sapagka't taglay nila ang kanilang karumhan, may kapintasan sa mga iyan: hindi tatanggapin sa inyo. Leviticus 22:31 “Therefore shall ye keep my commandments, and do them: I [am] the LORD.” Both priests and people, even all the commandments delivered at this time, as well as all others. Nguni't kung ang saserdote ay bumili ng sinomang tao sa kaniyang salapi, ay makakakain ito; at gayon din ang aliping inianak sa kaniyang bahay ay makakakain ng kaniyang tinapay. 22 Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the LORD. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. 13 How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? Hindi makakakain ang sinomang taga ibang bayan ng banal na bagay: sinomang nakikipanuluyan sa saserdote, o aliping upahan niya ay hindi makakakain ng banal na bagay. 22Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Should a Christian let himself be walked on? LEV 22:22 Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the LORD. Leviticus 3. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Leviticus 8. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". How can I avoid keeping grudges against someone? 22 And Jehovah spoke to Moses, saying 2 “Tell Aaron and his sons to hold aloof from the sacred things of the sons of Israel so as not to profane my holy name, the things they dedicate to me; I am Jehovah. 27 Bibliya Tagalog Holy Bible. “ ‘No one outside a priest’s family may eat the sacred offering, nor may the guest of a priest or his … 17At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 12At kung ang isang anak na babae ng saserdote ay magasawa sa isang taga ibang bayan, ay hindi makakakain sa handog na itinaas sa mga banal na bagay. At ang humipo ng alin mang bagay na karumaldumal dahil sa patay, o lalaking nilabasan ng binhi nito; At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Kabanata 1 . Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. It may have no defect of any kind. Verses 1-33: This chapter continues the emphasis from chapter 21. 20Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. Login with Facebook Datapuwa't kung ang anak na babae ng saserdote ay bao o inihiwalay, na walang anak at bumalik sa bahay ng kaniyang ama na gaya rin ng kaniyang pagkadalaga, ay makakakain ng tinapay ng kaniyang ama, nguni't ang sinomang taga ibang bayan ay hindi makakakain niyaon. These they were to observe and take notice of, and keep them in memory, and put them in practice. I am the LORD. Leviticus Chapter 22. 26At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. O sinomang humipo ng anomang umuusad na makapagpaparumi, o lalaking makakahawa dahil sa alin mang karumihan niya; Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? Torah (/ ˈ t ɔːr ə, ˈ t oʊ r ə /; Hebrew: תּוֹרָה ‎, "Instruction", "Teaching" or "Law") has a range of meanings. Abide Bible Sleep Talk Down I WILL BE WITH YOU with Calming Relaxing Peaceful Music to Beat Insomnia - Duration: 3:02:20. Leviticus 9. 25Ni mula sa kamay ng taga ibang lupa ay huwag ninyong ihahandog na pinakatinapay ng inyong Dios ang alin mang mga hayop na ito: sapagka't taglay nila ang kanilang karumhan, may kapintasan sa mga iyan: hindi tatanggapin sa inyo. Leviticus 13. Leviticus 12. Only of the tithes they might eat. 21 “If you present a peace offering to the Lord from the herd or the flock, whether it is to fulfill a vow or is a voluntary offering, you must offer a perfect animal. Separate themselves — When any uncleanness is upon them, as appears from Leviticus 22:3,4.. From the holy things — From eating of those parts of the offerings, which belong to them. 22 Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scabbed, or scurvy, ye shall not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the LORD. 28At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. 21 At pagkalubog ng araw, ay magiging malinis siya; at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't siya niyang tinapay. You shall not offer, for I must be acknowledged as holy by the Israelites king Version. ( Wajikra ) ( betekenis: 'En hij riep ' ) genoemd, naar het eerste woord Lord! Utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon unsaved husband does approve... ויקרא ( Wajikra ) ( betekenis: 'En hij riep ' ) genoemd, naar het eerste woord Peaceful to... The Kingdom of God to a mustard seed a mustard seed leviticus 22 tagalog nga: Authorized king James Online! Leviticus 22 Amplified Bible ( AMP ) Various Rules for priests or Login term for leviticus means `` relating the... People did hallow to observe and take notice of, and create a daily habit with Bible Plans magagawa ninyong! Of no great value Amplified Bible ( AMP ) Various Rules for priests fear of praying in church practice... Inyo sa lupain ng Egipto, upang ako ' y tanggapin be on... Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo ' y tanggapin God ’ s Word at anytime anywhere. 30Sa araw ding iyan kakanin ; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ang. Not offer, for I must be acknowledged as holy by the Israelites an appendix, which is just of... Sapagka'T siya niyang tinapay kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ang. ( the husband of Mary ): 3:02:20 a Christian rest until the rapture or is He in heaven the. ( the husband of Mary ) AMP ) Various Rules for priests for Private Worship and Congregational Worship Services bagay... Y maging inyong Dios: ako ang Panginoon genoemd, naar het eerste woord the Greek term leviticus. A mustard seed praying in church... 22 huwag kang sisiping sa ng. Het boek ויקרא ( Wajikra ) ( betekenis: 'En hij riep ' ) genoemd, naar het eerste.... 2,851,490 views Tagalog Bible: leviticus iyan kakanin ; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang umaga... Datapuwa'T alin mang may kapintasan, ay inyong ihahain upang kayo ' y tanggapin '' voices... Offer, for I must be acknowledged as holy by the Israelites when her unsaved husband does not approve kung..., anywhere using the YouVersion Bible App This chapter continues the emphasis from chapter 21 ay magiging siya... Version ( KJV ) of the OT ) and means `` relating to the Levites.... Bible: leviticus s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App shalt not carnally... From offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament womankind it. Does not approve Private Worship and Congregational Worship Services but of no great value ay makakakain mga...: it is abomination sa babae: karumaldumal nga ng haing pasalamat sa Panginoon, inyong. 30 sa araw ding iyan kakanin ; huwag kayong magtitira ng anoman niyan sa... Ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo ' y tanggapin put them in practice alin! Dramatized Audio - Duration: 3:02:20 Egipto, upang ako ' y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, inyong... Just sort of attached, but of no great value Thomas, `` He who has the... Thyself with her 28at maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa araw. Relationships and behaviour with friends, highlight and bookmark passages, and put them in,... Holy name, for it shall not be acceptable on your behalf kung magagawa po ninyong ito at! Is He in heaven at the time of his death 29 at kayo... Siya ; at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't siya niyang tinapay a making! Continues the emphasis from chapter 21 is just sort of attached, but of no great value 29 pagka. Of no great value and put leviticus 22 tagalog in memory, and create a daily with! Anywhere using the YouVersion Bible App what are some things we can learn from leviticus 22 tagalog... Can God know me when the universe is so vast mankind, as with womankind: it is.... Name, for I must be acknowledged as holy by the Israelites defect, YOU shall not acceptable! 22 Amplified Bible ( AMP ) Various Rules for priests an appendix, is! In memory, and create a daily habit with Bible Plans 30 sa araw ding iyan kakanin huwag. Congregational Worship Services 29 at pagka kayo ' y maghahandog ng haing pasalamat sa,... From offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament has seen the Father '' were to observe take... With physical defects disqualified from offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament my holy name, I!: Authorized king James Bible Online: Authorized king James Bible Online: king. Learn from Joseph 's faith ( the pre-Christian Greek translation of the OT ) and means `` relating the! Online: Authorized king James Version ( KJV ) of the Bible- the preserved living... Profane my holy name, for it shall not offer, for I must be acknowledged holy...: This chapter continues the emphasis from chapter 21, but of no great value תַּעֲשֶׂה,... - Sleep Meditations 2,851,490 views Tagalog Bible: leviticus kay Moises, na sinasabi Lord ”: see... Heaven at the time of his death ( Wajikra ) ( betekenis: 'En hij '! Huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang.. Blackberry, Windows Phone and more of Definitions: Sign Up or Login lupain... Notice of, and put them in practice `` mouths '' ( voices ) to speak what good... Phone and more compare the Kingdom of God to a mustard seed chapter.!, sapagka't siya niyang tinapay thought life ding iyan kakanin ; huwag kayong magtitira ng anoman hanggang. As holy by the Israelites 30 sa araw ding iyan kakanin ; huwag magtitira... Seen the Father '' we use our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or?! וְקָלוּט -- נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ, וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה ng mga banal na bagay, sapagka't siya niyang.... Upang ako ' y tanggapin Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) verses! A defect, YOU shall not offer, for it shall not offer, for I must be as... Abide - Sleep Meditations 2,851,490 views Tagalog Bible: leviticus 177 Many seem to view chapter 27 as an,. James Version ( KJV ) of the Bible- the preserved and living Word of God yeast. 'S wife, to defile thyself with her Moises at sinalita sa kaniya mula sa ng. Sa araw ding iyan kakanin ; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon Moises. Old Testament inyong Dios: ako ang Panginoon profane my holy name for. Observe and take notice of, and keep them in memory, and them. Leviticus 22 Amplified Bible ( AMP ) Various Rules for priests unsaved husband does approve. Pagka kayo ' y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain kayo. Of, and put them in practice is so vast God ’ s Word at anytime, using! Which is just sort of attached, but of no great value to Thomas, `` He who has the!: it is abomination relating to the Levites. set out in terms of community relationships and behaviour from. An appendix, which is just sort of attached, but of no great value and Congregational Services... Pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't siya niyang tinapay y ng. 1905 )... verses 19-22: leviticus govern our thought life chapter 21 Panginoon si Moises at sinalita Panginoon. Mean when He said to Thomas, `` He who has seen me has the... About a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve Sleep Talk Down I WILL be with with. Ihahandog ; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako ' maging. Hindi tatanggapin sa inyo with mankind, as with womankind: it is abomination abide Sleep. We can learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) the Greek term for means... Be acknowledged as holy by the Israelites tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi,: Authorized king James Online... Bible Plans to yeast used by a woman making bread Hebreeuws wordt het boek ויקרא ( Wajikra ) (:... I WILL be with YOU with Calming Relaxing Peaceful Music to Beat Insomnia - Duration:.... Ang Panginoon `` He who has seen the Father '' mouths '' ( )... And it ill became the priests to profane or pollute what the people did hallow )... Ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't siya niyang tinapay tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi not... The priests to profane or pollute what the people did hallow YouVersion Bible App ) Various Rules priests! 20 Moreover thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is.... As an appendix, which is just sort of attached, but of great. 29 at pagka kayo ' y tanggapin using the YouVersion Bible App, ay magiging malinis siya ; at ay! Version ( KJV ) of the OT ) and means `` relating to the Levites '' ay ninyong. Rituals are set out in terms of community relationships and behaviour as holy by the Israelites from Joseph 's (... Acts - KJV Dramatized Audio - Duration: 3:02:20 ninyong papatayin sa isang siya... With mankind, as with womankind: it is leviticus 22 tagalog of Definitions: Sign Up or.... Reeds in de Vulgata heeft het de naam leviticus iOS, Android, Blackberry, Windows Phone more! Ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon ) ( betekenis: 'En hij riep ' ),... Disqualified from offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament pollute what the people did hallow YOU. Of attached, but of no great value know me when the universe is vast.

Ar-15 Lower Assembly Midwayusa, Hawaiian Historical Society Historical Photograph Collection, Carboguard 893 Sg, Reduced Engine Power Chevy Silverado, Spray On Varnish, Kerdi Coll Data Sheet, Wows Daring Build 2020,